Takaisin pääsivulle

PIENI TAIDESANAKIRJA
Taidealan julkaisuista poimittuja ilmaisuja, käsitteitä ja kummallisuuksia.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
A (Alkuun)  
Abstrakti Käsitteellinen, ajatuksellinen, vaikeatajuinen
Absurdi Järjenvastainen, mieletön, mahdoton
Agitaatio Yllytys, kiihotus
Akatemia

Alansa korkeimpia saavutuksia edustava tiede- tai taideseura

Akryylimaali Synteettinen, nopeasti kuivuva ja kellastumaton maali, joka kehitettiin noin 1960
Aktio Toiminta, vaikutus
Aktuaalius, aktuaalisuus Ajankohtaisuus, päivänpolttavuus
Akvatinta Syväsyövytys; graafinen menetelmä, jossa metallilevylle sirotellaan hienojakoista hartsijauhetta ja jossa valkeiksi jäävät alueet peitetään hapolla ennen syövyttämistä
Amanuenssi Museon alempi virkamies
Ambivalentti Vastakohtaisia tunteita herättävä / Empivä, epävarma
Analoginen

Samankaltainen, yhdenmukainen, verrannollinen, vastaava / Analogian kautta syntynyt / Fyysisten määrien käsittelyyn perustuva,ei-digitaalinen

Anomalius ~ Engl. anomalous = epäsäännöiinen, poikkeava; epämuodostunut
Appresiaatio ~ Engl. appreciation = ymmärrys, käsitys, tietoisuus; arvostus; kiitollisuus; kallistuminen, arvonnousu
Apuraha ~Valtion, kuntien tai yksityisten säätiöiden jakama eräänlainen toimeentulotuki kuuluisille taiteilijoille ja nuorille lupauksille
Arkkityyppi Alkukuva, kaikille yhteinen käsitys
Artefakti Ihmisen tekemä esine / Teennäinen, luonnoton taide- tms. esine
Art deco Eräs sisustus- ja koristetaiteen tyyli erityisesti 1940-50 -luvulla

Art nouveau

Uusi taide, jugendtyyli Ranskassa ja Belgiassa
Assemblaasi Kolmiulotteisista, useimmiten löydetyistä, käytetyistä esineistä koostamalla tehty taideteos
Asymmetria Symmetrian puute, epäsymmetrisyys
Ateljee Kuvataiteilijan työtila
Attribuutti Tunnuspiirre, ominaisuus
Audiovisuualinen Näkö- ja kuuloaistiin perustuva
Autenttinen Aito, väärentämätön, luotettava
Avantgarde Kokeileva tai uraauurtava taiteellinen suuntaus
   
B (Alkuun)  
Banaali, Banaalistaa

Mitäänsanomaton, kulunut, tympeä
Latistaa, muuttaa kuluneeksi, arkipäiväiseksi

Barokki Mahtipontinen tyylisuuntaus kuvaamataiteissa ja musiikissa 1600-luvulta 1750-luvulle
Biennaali Joka 2.vuosi järjestettävä kansainvälinen näyttely, festivaali, tms.
Binaarioppositio ~ Kahdesta osasta muodostuva vastakkaisuus, vastakohtaisuus
   
C (Alkuun)  
Carborundum Taidegrafiikan tekniikka, jossa uurteiden sijaan painolaatalle
tehdään kohoumia carborundum-hiekalla
   
D (Alkuun)  
Dadaismi Järjenvastaisuutta ja naiviutta suosinut taidesuuntaus Ensimmäisen Maailmansodan jälkeen
Dammar Männyn pihkasta jalostettu vernissa, jota käytetään mm.
öljymaalien ohenteena sekä valmiin maalauksen viimeistelyyn
De- Alkuperä; vastakohta; irrottaminen, erottaminen; väheneminen
Debyytti Ensimmäinen julkisuudessa esiintyminen
Dekoraatio Koristaminen, somistaminen
Denotaatio Sanan kielenulkoiseen maailmaan viittaava merkitys / Merkkifunktio
Despoottinen Itsevaltainen, mielivaltainen
Differentioida
Eriyttää, erilaistaa, kehittää erilaiseksi
Dikotomia Kahtiajako
Diptyykki Kaksiosainen maalaus tai reliefi
Diskurssi, diskursio Keskustelu, mielipiteiden vaihto
Diskursiivinen Erittelevä, jäsentelevä, looginen, ei-intuitiivinen
Dissektoida Ruumiin leikkely anatomisissa tutkimuksissa
Divisionismi Tekniikka, jossa maalataan puhtailla, sekoittamattomilla väreillä pieniä rinnakkaisia alueita siten, että tietyltä etäisyydeltä tarkasteltuna värit sekoittuvat optisesti havainnossa
Dogmaattinen Ahdasmielinen, suvaitsematon, kritiikitön, epäkriittinen
Doktriini Opinala, tiede, oppilauselma
Dominanssi Vallitsevat perinnölliset ominaisuudet, vallitsevuus
Dynaaminen Voimia koskeva, voimaa sisältävä, liikkeeseen pyrkivä
   
E (Alkuun)  
Eeppinen Kertova
Efekti Teho, vaikutus
Eksentrisyys Epäkeskisyys / Epätavallisuus, kummallisuus, omituisuus, omaperäisyys, erikoisuus
Ekspansio Laajeneminen, laajentuminen, kasvu
Eksplisoida Selittää, tulkita, eritellä
Eksplisiitti, eksplisiittinen Suoraan ilmaistu, selvä, nimenomainen
Ekspressionismi Taiteen suuntaus jossa todellisuus pyritään esittämään siten kuin se sisäisesti koetaan
Elektinen Valinnainen
Elementti Perusaine, osa, osatekijä, alkutekijä
Epigoni Jäljittelijä, mukailija
Eskapismi Pako todellisuudesta
Eskatologia Oppi ihmistä ja maailmaa kohtaavista lopunajan tapahtumista
Establishment(ti) Vallitseva yhteiskuntajärjestelmä, vakiintuneet valtarakenteet, vallanpitäjät
Estetiikka Kauneutta ja taidetta tutkiva tiede
Etabloida Vakiintua, vakiinnuttaa asemansa
Etnosentrismi Ryhmäkeskeisyys, omaa ryhmää painottava
Etsaus Viivasyövytys, taidegrafiikan menetelmä, jossa kuva syövytetään hapolla metallilevyyn / Kyseisellä tekniikalla aikaansaatu vedos
   
F (Alkuun)  
Faktinen Todellinen, tosi, olemassaoleva, tosiasiallinen
Fasiliteetti Helppous
Fenomenologia Ilmiöiden tutkimus
Fetissi Eloton esine, usein ihmistä tai eläintä esittävä veistos, jolla uskotaan olevan maagisia voimia
Figuratiivinen taide Esittävä taide, jossa käytetään näkyvään todellisuuteen viittaavia muotoja
Figuuri Hahmo, muoto, kuvio, kuva; kuvataiteessa erityisesti ihmishahmo
Fiktiivinen Kuviteltu, sepitteinen
Formaali Muodollinen, formaattinen
Formaatti Kirjan, paperin tms. koko
Formalismi Taiteessa: muodon nostaminen sisältöä tärkeämmäksi
Fotoetsaus Taidegrafiikan uusi menetelmä, valokuvasyövytys
Fotostaatti Valojäljentämisessä käytetty erikoiskamera
Fragmentti Palanen, pieni osa, katkelma, ote
Fragmentaarinen Pirstoutunut, katkonainen, epäyhtenäinen
Fresko  Kostealle kalkkilaastipinnalle tehty seinä- tai kattomaalaus
   
G (Alkuun)  
Galleria Tila taidenäyttelyitä varten
Galvanoitu rauta
Toisella metallilla pinnoitettu rauta
Genealoginen Syntyperään liittyvä
Genre Laji, laatu, luokka; kirjallisuuslaji, lajityyppi
Gerontologinen Tiede joka tutkii vanhenemista sosiaalisesta ja psykologisesta näkökulmasta
Gesso Pohjusteaine maalauspohjille, joka koostuu useimmiten liidusta ja liimavedestä
Grafiikka Piirros- ja painatustaide
Gromogeeninen vedos Värivalokuva
Groteski Naurettavan liioiteltu, irvokas
Guassi  Peittävä akvarelli- eli vesiväri
   
H (Alkuun)  
Happening engl. vapaamuotoinen taide- tai muu tapahtuma, johon yleisö osallistuu
Heterogeeninen Epäyhtenäinen, sekalainen, monenlainen, ei-homogeeninen
Horisontaali Vaakasuora, vaakasuora viiva
Hybridi Risteymä, eri lajeja tai rotuja risteyttämällä syntynyt yksilö
   
I (Alkuun)  
Identifikaatio Tunnistaminen, samastuminen
Ignoroida Sivuuttaa, ohittaa, ei piitata jostakin
Ikonografia Maalaustaiteen muotojen ja sisällön kuvaus
Ikonologia Maalaustaiteen merkitysten tutkimus, joka ottaa huomioon historiallisen ja kulttuurillisen kontekstin
Illusorinen Epätodellinnen, kuviteltu, näennäinen, harhaanjohtava
Imaginaarinen Kuviteltu, epätodellinen
Impasto Paksu maalikerros
Impressionismi 1900-luvun lopulla syntynyt maalaustaiteen suuntaus joka pyrkii kuvaamaan tekijän vaikutelman kuvattavasta kohteesta
Installaatio Asettelemalla toteutettu taideteos
Integroitua Yhdentyä, eheytyä
Intellekti Äly, älykkyys, ymmärrys
Intendentti Taidelaitoksen johtaja; myös arvonimi
Intensiteetti Voimakkuus, teho, vahvuus
Intentionaalinen Tarkoituksellinen, tavoitteellinen, tahallinen
Inter- Välissä; joukossa, mukana; joidenkin kesken, keskinäinen, välinen, yhteis-, vuoro-
Interaktiivinen Vuorovaikutteinen, keskusteleva, kahteen suuntaan viestimisen mahdollistava
Interpretaatio Tulkinta
Intertekstuaalisuus Tekstien välisiä suhteita tutkiva kirjallisuustutkimuksen alue
Intuitio Välitön oivaltaminen ilman päättelyä tai kokemusta, vaistonvarainen tajuaminen
Inventio Musikaalista kekseliäisyyttä ilmentävä pieni sävellys / Keksintö
Irrelevantti Epäolennainen, merkityksetön, asiaan kuulumaton
Ite-taide ~Kansantaide
Itsereflektio Reflektoida= heijastaa / tuumailla, mietiskellä, harkita, järkeillä
   
J (Alkuun)  
Jury, jyry Kilpailun tuomaristo, arvostelulautakunta
   
K (Alkuun)  
Kabbalistinen Juutalaisten kabbalaan kuuluva, salaperäinen, mystinen
Kalligrafia Kaunokirjoitus, kaunokirjoitustaito
Karaktääri, karakteri Luonne
Kardinaalinen Tärkeä, keskeinen
Karikatyyri Pilakuva, pilapiirros / kuv. irvikuva, vääristymä
Kartografia Karttaoppi, kartan piirustus
Kaseiini Maitoproteiini, jota sekoitetaan pigmentteihin sideaineeksi
Keramiikka Posliinin, fajanssin ja muiden savesta polttamalla valmistettujen tuotteiden 1800-luvulta peräisin oleva yleisnimi
Kiasma Ristikkäisasento / ~Suomen Nykytaiteen Museon nimi
Kiilapuu Maalauspohjan kehyspuu
Kineettinen veistotaide Kolmiulotteisia, yleensä mekaanisesti liikkuvia veistoksia kutsutaan kineettisiksi
Kitsch Tusinataide, rihkama, huonona pidetty tai huonosti tehty taide
Klisee Kulunut ilmaisu / Kirjap. kuvalaatta
Kollaasi Erilaisista aineksista koostettu taiteellinen kokonaisuus, kooste
Kolorismi Värivaikutusten tehokas käyttö
Koloristi Taidemaalari, jolle värit ovat tärkeitä ja joka hallitsee niiden tehokkaan käytön
Kombinaatio Yhdistelmä
Komponentti Osa kokonaisuudesta, osatekijä
Kompositio Sommitelma
Konkretismi Konkreettinen taide, eräs abstraktin taiteen suuntaus
Konkreettinen=silminnähtävä, valaiseva, havainnollinen, aineellinen, fyysinen
Konnotaatio Sanan sisältöä taydentävä vivahde, sivumerkitys
Konsensus Sopu, yksimielisyys
Konsepti Hahmotelma, käsikirjoitus, ajatus, idea / Piirustus, suunnitelma, harjoitelma
Konservaatio Säilyttäminen, kestävöinti
Konstruktio Rakenne, rakennelma; muodostelma; ajatusrakennelma
Konstruoida Hahmotella, suunnitella, kehitellä, rakentaa
Konteksti Tekstiyhteys, lauseyhteys / Yhteys, tausta
Kontemplaatio Mietiskely, syvämietteisyys, hartauteen hiljentyminen
Konventio Sitoumus, sopimus, velvoite; totunnainen, yleinen tapa tai näkemys
Konventionalismi Totunnaisuuden seuraaminen, tavanomaisuuteen pyrkiminen
Kromatiikka Värioppi
Kromo- (yhdyssanoissa) Väriin liittyvä, värillinen, väri-
Kromofotografia Värivalokuvaus
Ksylografia Puunkaiverrus, puunpiirto, puupiirrosten tekeminen
Kubismi Eräs 1900-luvun alussa syntynyt taidesuuntaus, jossa korostuvat geometriset muodot
Kuivaneula Taidegrafiikan menetelmä, jossa kuparilevyä uurretaan terävällä välineellä ja jota usein käytetään yhdessä muiden syväpainotekniikoiden kanssa
Kultakausi Suomen 1800-1900-luvun vaihteen taiteesta käytetty nimitys
Kulööri Värisävy
Kuraattori Valvoja, taiteessa näyttelyprojektin vetäjä
Kutsunäyttely ~ (Arvostettu) taiteilija on virallisesti kutsuttu pitämään taidenäyttely jonka kutsuva taho kustantaa
Kuvamanipulaatio ~Kuvan käsittely esim. tietokoneella
Käsitetaide ~Nykytaiteen suuntaus, jossa teoksen sisäinen ajatus, idea, on ulkomuotoa tärkeämpi
   
L (Alkuun)  
Laseerata Kuullottaa, maalata läpikuultavilla väreillä
Laterna magica Taikalyhty, kuvanheittimen eli projektorin alkumuoto
Legitimoida Laillistaa; vahvistaa, hyväksyä
Lineaarinen Pitkittäinen, viivallinen, viivoista koostuva, riveittäin järjestynyt / Yksinkertainen, mutkaton 
Lingvistinen Kieleen kuuluva tai liittyvä
Litografia Kivipaino, graafinen menetelmä, jossa vedostettava kuva piirretään kivelle rasvaisella liidulla / Kyseisellä tekniikalla tehty vedos
Logosentrismi ~Puhekeskeisyys / Sanakeskeisyys
   
M (Alkuun)  
Maalauksellinen Luonnehdinta, jota käytetään teoksesta, jossa muodot määritellään sävysiirtymien eikä niinkään viivojen avulla
Maataide Laajamittainen taideteos, joka käyttää maankamaraa ilmaisuvälineenä
Makulatuuri Viallinen paperi, hylätty painoarkki tms.
Maneeri Kaavamainen tottumus, tapa, tyyli; teennäisyys
Manifestoida Tiedottaa, julkistaa, julistaa, ilmentää
Materialisaatio Aineellistuminen; hengen ruumillistuminen
Mediumi Väliaine
Meta- Takana, jäljessä oleva / vieressä tai joukossa oleva
Metafora Kielikuva
Metodiikka Menetelmät, menettelytavat, järjestelmät, konstit
Metonymia Ilmauksen tai sanan korvaaminen toisella, joka liittyy asiaan läheisesti
Mezzotinto Taidegrafiikan syväpainomenetelmä, jossa kuva piirretään karhennettuun kuparilevyyn / Kyseisellä menetelmällä tehty kuva
Mimeettisyys ~ Engl. Mime=matkia, jäljitellä
Minimalismi 1960-luvulla syntynyt taidesuuntaus, joka keskittyy voimakkaisiin, pelkisteisiin kuvioihin
Monotypia Grafiikkaa muistuttava menetelmä, jossa kuva maalataan metalli- tai lasilevylle ja painetaan siitä paperille / Kyseisellä tavalla valmistettu uniikki vedos
Montaasi Kuvakooste, kokoonpano, kokoaminen, asentaminen
Morfologinen Muoto-opillinen, muotoon liittyvä
Motiivi (Taiteessa) Aihe, pääajatus
   
N (Alkuun)  
Naivismi Kuvataiteessa suunta, joka korostaa lapsekkuutta tai käyttää osaamattomilta vaikuttavia ilmaisukeinoja
Naturalismi

Taiteen suuntaus (1800- ja 1900-luvun vaihteessa), joka tavoitteli äärimmäisen realistista todellisuuden kuvaamista

Neomodernismi Uusmodernismi, eräs 1900-luvun taiteen suuntaus, jota ei kukaan osaa määritellä selkeästi
Nomadi Heimo jonka toimeentulo perustuu muuttamiseen, vaellukseen
Nonkonformismi Mukautumattomuus samankaltaisuuteen tai vallitseviin näkemyksiin
Nykytaide ~1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun taiteen uudet tyylisuunnat, sisältää mm: käsitetaide, mediataide, videotaide ym.
   
O (Alkuun)  
Obligatorinen Pakollinen, välttämätön / Sitova, velvoittava
Obskurantti Tiedon leviämisen, valistuksen vastustaja
Offensiivinen Hyökkäävä 
Okulosentrismi ~Silmäkeskeisyys
Ontologia Oppi olemisen perusominaisuudesta
Originaali Alkuteos, oikea, aito, väärentämätön
   
P (Alkuun)  
Panoraama Maisema, näköala, yleisnäkymä jostakin korkealta tai edellistä esittävä lavea maalaus tai kuvasarja
Panoroida Kuvata elokuva- tai videokameraa oikealle tai vasemmalla kääntäen
Paradigma Tiettynä aikana yleisesti hyväksytty suuntaus, ajatuskaava,
periaate
Paradoksaalinen Näennäisesti mahdoton, ristiriitainen, järjenvastainen väite tai toteamus
Parafraasi Sanan, ilmauksen tai tekstin toisin sanoin esitetty selvennys, kiertoilmaus
Paspartuuri Kehyspahvi jossa on keskellä aukko kuvaa varten
Passepartout Ks. paspartuuri
Pastellimaalaus Liidusta valmistetuilla väripuikoilla maalaaminen karkeapintaiselle paperille tai näin tehty maalaus, pastelli
Pastissi Taideteos joka jäljittelee toisen aikakauden tai taiteilijan tyyliä
Performanssi Taiteilijan oman, mahdollisesti verhotun kehonkäyttö teatterinomaisessa tapahtumassa
Performatiivinen ~Esittävä 
Pittoreski Maalauksellinen, silmää hivelevä  
Plastisuus Muovautuvuus / Veistoksellisuus / Sulavaliikkeisyys
Pluralismi ~Moniarvoisuus, filosofian käistys jonka mukaan todellisuus muodostuu useista itsenäisistä perustekijöistä, perusilmiöistä
Poeettinen Runollinen; tunnelmallinen; runouteen liittyvä 
Poikkitaiteellinen ~Taiteen eri lajeja sivuava ja niitä yhdistelevä 
Pointillismi ks.Divisionismi
Poleeminen Kiistelevä, väittelynhaluinen  
Poptaide Yhdysvalloissa 1960-luvulla huippunsa saavuttanut taidesuuntaus, joka kuvasi ajan kaupallista massakulttuuria esim. sarjakuvia ja kulutustavaroita jäljittelemällä 
Post- Jälki-, myöhempi-, taka-
Postmoderni 1970-luvulla modernismin pohjalta syntyneistä taiteen suuntauksista joissa mm. yhdistellään vapaasti erilaisia (perinnäisiä) tyylejä ja ammennetaan populaarikulttuuria  
Potretti ~Valokuva, henkilökuva  
Pragmaattinen Toiminnallinen, käytännöllinen, suorituspainotteinen, hyötyä korostava
Presentaatio Esittely, esittäminen / Esitys
Prestiisi Arvovalta, vaikutusvalta  
Primitivismi Taiteessa pyrkimys alkeellisuuteen tai alkukantaisuuteen, primitiivisen taiteen piirteiden käyttö
Problematiikka Vaikeudet, ongelmat / Pulmallisuus

Problematisoida,problemoida

 Käsitellä asian ongelmallisuutta, ongelmia tai keskustella niistä
Projektio ~Kolmiulotteisen kuvion kuvaaminen kaksiulotteiselle pinnalle, esim. pallon kuvaaminen paperille; siten syntynyt kuvio 
Projisointi ~Kuvastaa, heijastaa  
Propagoida Levittää, tehdä tunnetuksi, yrittää voimakkaasti vaikuttaa mielipiteisiin
Prosenttiperiaate ~Idea jonka mukaan valtion ja kuntien tulisi käyttää 1% julkisen rakentamisen varoista julkisiin taidehankintoihin
Prosessi Tapahtumaketju, vaiheet  
Prosessitaide Taidesuuntaus, jossa teos samastetaan luomisprosessiin niin, että katsojalla on olennainen osuus tässä prosessissa. Suuntaus oli elinvoimaisimmillaan 1960- ja 1970-luvulla. 
Puupiirros Taidegrafiikan menetelmä, jossa kuva leikataan puulaattaan siten, että värittömiksi tarkoitetut alueet poistetaan tai kyseisellä tekniikalla aikaansaatu vedos
   
Q (Alkuun)  
   
R (Alkuun)  
Re- Taaksepäin menevä / Päinvastaisesti tapahtuva / Uudestaan tapahtuva
Ready-made -teos ~Tunnettu arkinen esine esitetään taideteoksena museossa tai taidegalleriassa
Reduktio Pienentäminen, supistaminen, karsiminen; (esim.hinnan)pudottaminen; yksinkertaistaminen; lyhentäminen / Pienentyminen; supistuminen; karsiutuminen; putoaminen; yksinkertaistuminen; lyhentyminen
Redundanssi Liiallisuus, ylijäämä, tarpeettomuus, toiste
Redusoida Pienentää; supistaa; karsia; alentaa; yksinkertaistaa; vähentää; lyhentää
Redusoitua Pienentyä; supistua, jne. ks.yllä
Referentti Kertoja, selostaja / Lausunnon antaja / Keskustelun alustaja
Reflektoida Heijastaa / tuumailla, mietiskellä, harkita, järkeillä
Rehabitaatio ~Uudelleen asuttaminen
Reliefi Korkokuva, kuvanveistoteos, jossa plastiset kuvaesitykset ovat koholla pohjapinnasta eli taustasta
Reliikki Pyhäinjäännös
Reminenssi ~Engl. Reminiscence = muistelu, muistelu, muisto
Renessanssi Italiasta 1300-luvulla alkanut muualle Eurooppaan levinnyt antiikin kulttuuria uudelleen henkiin herättänyt tieteen ja taiteen suuntaus
Repertoaari Esiintyvän taiteilijan tai teatterin ohjelmisto
Representatiivinen Edustuksellinen, tunnusomainen, kuvaava, edustava
Reproduktio Uudelleen tuottaminen, monistaminen, jäljentäminen, kopiominen / Kuvan tai tekstin jäljentäminen, kopiointi painatusta varten erityisesti valokuvaamalla / Edellisellä menetelmällä saatu kopio, jäljennös
Resitaatio Lausunta, taiteellinen ääneen lukeminen
Retoriikka Kaunopuheisuus, korkealentoisuus
Retro- Taaksepäin suuntautunut, taantuva, jälkeenpäin tapahtuva
Retrospektiivinen näyttely Taidenäyttely, joka tarjoaa yleiskatsauksen taiteilijan tuotantoon
Romutaide ~Kierrätysmateriaalien, esim. metalliromun kayttö taideteoksen materiaalina   
   
S (Alkuun)  
Sabotööri=saboitoija Sabotaasin tekijä, tuhoaja, tuholainen
Semi- Puolta tarkoittava, puolikas, puolinainen, puoli- / Osittainen, melkein, lähes
Semioottiikka Merkkijärjestelmän tutkimus, yleinen merkkioppi
Serigrafia Silkkipaino, graafinen menetelmä, jossa vedostaminen tapahtuu puristamalla väriainetta osittain peitetyn silkkikankaan läpi paperille / Kyseisellä tekniikalla valmistettu vedos
Signifioida ~Engl. Signify=merkitä,tarkoittaa / Ilmasta, antaa ymmärtää 
Sikkatiivi Kuivatusaine
Skeema Kaava, kaavio, suunnitelma
Skolastinen Viisasteleva
Sofistikoitunut Oppinut, näennäisen viisas / Kehittynyt, taidokas, monimutkainen 
Spatiaalinen Tilaa tai avaruutta koskeva, tila-
Staattinen Tasapainoinen, muuttumaton, paikallaanpysyvä
Stagnaatio Kokonaistuotannon nollakasvu
Strukturalismi ~Rakenteita painottava tutkimustapa
Struktuuri Rakenne 
Sub- Alempi; alapuolella oleva / Vajaa, epätäydellinen, lähes
Subliimi Ylevä
Substanssi Aine / (Filosofiassa) tosiolio, itsenäinen olio
Surrealismi Kuvataiteen ja kirjallisuuden suuntaus, jonka lähtökohtana ovat unet, alitajunta yms.  
Sykli (Toistuva) jakso, sarja, kierros, kierto / Suhdannevaihe, jakso
Symbolismi 1800-luvun lopulla Ranskassa realismin vastapainoksi syntynyt kuvataiteen ja kirjallisuuden suuntaus, joka pyrki vertauskuvalliseen, symboliseen esitystapaan 
Symptomi Oire
Syntagma Kahden tai useamman sanan muodostama liitto, sanaliitto
Syntaksi Lauseoppi / Merkkijärjestelmän merkkien ja niiden suhteiden tutkimus
   
T (Alkuun)  
Tautologia Saman asian tarpeeton toistuminen tai toistaminen
Teema Johto-ajatus, aihe
Tematiikka Aihe(et), aihepiirit, teemojen käsittely
Tempera Taidemaalauksessa käytetty veteen sekoitettu väri jonka sideaineena on kananmuna tai öljy / Tällaisilla väreillä tehty
maalaus
Tilataide ks. tilateos
Tilateos Näyttelytilaan sijoittuva monimuotoinen, usein moni-osainen, kolmiulotteinen teos
Topografia Tietyn paikan esittäminen / Pinnanmuodostus
T.p.l´a ~Ransk. Tirée par l´artiste = Taiteilijan itsensä vedostama  
Trangressio ~Engl. Trangression = rikkomus, synti
Transponoida (Musiikissa) siirtää eri sävellajiin
Triadinen Kolmikko, kolmen ryhmä
Triennaali Kansainvälinen näyttely joka järjestetään 3 vuoden välein
Trilogia Kolmen romaanin tai näytelmän sarja
Triptyykki Kolme erillistä maalausta, jotka muodostavat kokonaisuuden
Truismi Itsestäänselvyys, selviö, yleisesti tunnustettu kuluneen tuntuinen totuus
Tussi Kirjoitus- ja piirustusneste
Typografia Kirjanpainotaito / Kirjan tms. painoasu / Kirjasinlajin, -koon-, merkki- ja rivivälityksen yms. valinta ja sen lopputulos
Typografinen Kirjan tms. painoasua koskeva
   
U (Alkuun)  
Underground Vastarinta-, protestiliike; kapinoiva nuorisokulttuuri tai taiteellinen suuntaus / Salaa toimiva, kielletty, laiton, maanalainen
   
V (Alkuun)  
Valööri ~Vaaleusaste 
Vernissa Väritön öljy tai hartsiliuos, jota sivellään suojaavaksi kerrokseksi maalauksen pintaan
Vertikaali Pysty, pystysuora / Pystysuora viiva
Videotaide Eräs videolaitteiden ja monitorien välittämä kuvataiteen muoto, joka ylittää alkuperäisen kuvataiteen rajoja (mm.liikkein ja ääniefektein) mutta joka käyttää hyväkseen perinnäisen kuvasommitelman aineksia
Visuaalinen Näkyvä, nähtävä; näköaistiin liittyvä

Visualisoida, visuaalistaa

Tehdä näkyväksi, havainnollistaa kuvin tai nähdä mielessään
   
W (Alkuun)  
   
X (Alkuun)  
   
Y (Alkuun)  
   
Z (Alkuun)  
   

Lähteet:
Nurmi, T. & Sorjanen, T. 2001. Gummeruksen suuri sivistyssanakirja. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
Honour. H. & Fleming, J. 1992. Maailman Taiteen Historia. Helsinki: Otava.
Rekiaro, I. & Robinson, D. 1991. Suomi-Englanti-Suomi sanakirja. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Takaisin pääsivulle